นโยบาย

 1. โปรดแสดงบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อแสดงตนเมื่อลงทะเบียนเข้าพัก
 2. โปรดลงทะเบียนชื่อผู้เข้าพักทั้งหมด  และเลขทะเบียนพาหนะของท่าน
 3. ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับทางโรงแรมเข้าห้องพัก ทั้งนี้ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการห้องพัก โดยไม่คืนค่าบริการห้องพัก
 4. สามารถลงทะเบียนเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. -18.00 น. หากต้องการเข้าพักหลังเวลา 18.00 น. โปรดชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน
 5. หลังเวลา18.00 น. ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องพักโดยไม่คืนเงินมัดจำค่าห้องพักและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 6. เวลาคืนห้องพักก่อนเวลา 12.00 น.
 7. หากต้องการเข้าพักก่อนเวลา 14.00 น. หรือต้องการออกจากห้องพักหลังเวลา 12.00 น.  กรุณาแจ้งพนักงานต้อนรับล่วงหน้า
 8. ในกรณีที่ต้องการคืนห้องพักหลังเวลา 12.00 น. มีค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง/ห้อง เศษเวลาตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไปคิดเป็น 1 ชั่วโมง และหากคืนห้องพักเกินเวลา 17.00 น. มีค่าบริการเต็มวัน 1วันของค่าห้องพักปกติ
 9. โปรดชำระเงินค่าห้องพักตามยอดเงินหลังหักค่ามัดจำการจองห้องพัก เมื่อลงทะเบียนเข้าพัก โรงแรมรับชำระค่าห้องพักเป็นเงินสกุลบาทไทย
 10. โปรดชำระเงินมัดจำความเสียหาย (Damage deposit) มูลค่า 500 บาท/ห้อง (เงินสด)  และรับเงินมัดจำคืนกับพนักงานต้อนรับเมื่อแจ้งคืนห้องพักพร้อมกุญแจห้องพัก โรงแรมคืนเงินมัดจำให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าพักเท่านั้น
 11. โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการจองห้องพัก หรือการให้เข้าพักและให้บริการห้องพัก หากปรากฏว่า  ลูกค้ามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่เหมาะสม
 12. การลดระยะเวลาการเข้าพัก หรือคืนห้องพักก่อนกำหนดที่แจ้งไว้  คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากวันที่เข้าพักจริงเป็นจำนวน 1 คืน/ห้อง
 13. ห้องพักของโรงแรม ไอแรบบิท เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ รวมถึงบุหรีไฟฟ้าเนื่องจากระบบตรวจจับควันอาคารจะทำงาน โรงแรมคิดค่าบริการทำความสะอาดกรณีพบกลิ่นบุหรี่ในห้องพัก หรือค่าบริการตั้งค่าระบบตรวจควันอาคาร ขั้นตํ่า 2,000 บาทต่อห้อง ต่อผู้เข้าพักห้องนั้นๆ
 14. อาหารเช้าให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 น.- 10.00 น. ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร เพื่อความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโปรดนำคูปองอาหารแสดงต่อพนักงานเพื่อรับการบริการ
 15. นโยบายการเข้าพัก
  • 12.1 ห้องพัก Standard room ผู้ใหญ่พักได้ 2 ท่าน
  • 12.2 ห้องพัก Superior room : Extra Moon ผู้ใหญ่พักได้ 3 ท่าน
  • 12.3 ในกรณีที่ต้องการเพิ่มผู้เข้าพักเกินกว่าจำนวนที่ทางโรงแรมได้กำหนดไว้ ผู้จองจะต้องทำการแจ้งให้ทางโรงแรมทราบล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท ต่อคนต่อคืน โดยเป็นเตียงร่วมกับผู้เข้าพักและบริการอาหารเช้า 1 ชุด (ไม่มีบริการเตียงเสริม)
  • 12.4 แขกของผู้เข้าพักสามารถอยู่ในห้องพักได้ถึงเวลา 21.00 น. เมื่อเกินเวลาดังกล่าวมีค่าบริการ 300 บาท/ท่าน/คืน
  • 12.5 หากมีการตรวจสอบพบผู้เข้าพักเกินกว่าจำนวนที่ได้แจ้งไว้ ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับเป็นจำนวน 2 เท่า ของค่าบริการปกติ
  • 12.6 กรณีเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี สามารถพักกับผู้ปกครองในห้อง Standard ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • 12.7 เด็กอายุ 4ปี -12ปี พักได้สูงสุด 1 คนต่อห้อง โดยได้รับอนุญาตให้เข้าพักร่วมกับผู้ปกครอง มีค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท โดยเป็นเตียงร่วมกับผู้ปกครอง และบริการอาหารเช้า
  • 12.8 กรณีเด็ก 1 ท่าน ใช้เตียงหรือโซฟาเตียงเสริมจะคิดค่าบริการในอัตราเตียงเสริม
 16. นโยบายเตียงเสริม
  • 13.1 จำนวนเตียงเสริมในห้องพักสูงสุดจำนวน 1 เตียง สำหรับห้อง Superior
  • 13.2 โรงแรมมีการเรียกเก็บค่าบริการเตียงเสริมก่อนเช็คอินหรือก่อนการใช้งาน
 17. นโยบายสัตว์เลี้ยง
  • 14.1 โรงแรมไอแรบบิท ยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงของท่าน โดยจัดห้องพักเฉพาะให้ โปรดแจ้งล่วงหน้า
  • 14.2 มีค่าบริการ 500 บาทต่อตัวต่อคืน
  • 14.3 ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงขึ้นบนเตียง หรือปล่อยไว้ลำพังในห้องพัก สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในสายจูงและอยู่ในการดูแลของเจ้าของตลอดเวลา รวมถึงต้องปลอดจากเห็บหมัด และได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว
  • 14.4 ในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางโรงแรมอาจไม่สามารถจัดหาห้องพักให้บริการท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และปฏิเสธการให้เข้าพักได้
  • 14.5 หากทางโรงแรมพบว่ามีการแอบนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกปรับเป็น 2 เท่าของค่าบริการสัตว์เลี้ยงต่อตัวต่อคืน
  • 14.6 เรารักสัตว์เช่นเดียวกันกับท่าน เราจึงเป็น pet friendly hotel ได้โปรดปฎิบัติตามกฏของทางโรงแรม โปรดอย่าปล่อยสัตว์เลี้ยงของท่านไว้ลำพังในห้องพัก ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงส่งเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าพักของท่านโดยไม่คืนค่าห้องพัก
 18. โรงแรมขอความร่วมมือในการไม่ทำเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น หลังเวลา 21.00 น. ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ในการให้บริการห้องพักของโรงแรมหากพบว่ามีเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น และไม่คืนเงินค่าห้องพัก
 19. โรงแรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าพัก  ไม่ว่ากรณีใดๆ
 20. กรณีสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางโรงแรมชำรุด/เสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการใช้งานของผู้เข้าพัก เช่น ผ้าเปื้อนลิปสติก คราบเครื่องสำอาง คราบอาหาร  ผู้เข้าพัก/ตัวแทนกลุ่มจะต้องชำระค่าบริการทำความสะอาด หรือค่าความเสียหาย/สูญหายของสิ่งของหรือทรัพย์สินตามมูลค่าที่ระบุไว้ในรายการเครื่องใช้ในห้องพัก อนึ่ง หากสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ในรายการ ทางโรงแรมคิดค่าความเสียหายตามดุลยพินิจของโรงแรม
 21. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก  แขกของผู้เข้าพักจะต้องแสดงบัตรประชาชนกับพนักงานต้อนรับก่อนเข้าห้องพัก และออกจากห้องพักก่อนเวลา 21.00 น.
 22. ไม่อนุญาตให้นำ อุปกรณ์/เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินของโรงแรมออกนอกห้องพัก หากพบว่าผู้เข้าพักฝ่าฝืนทางโรงแรมคิดค่าทรัพย์สินเต็มจำนวน และงดการให้บริการห้องพักโดยไม่คืนค่าห้องพักทุกกรณี
 23. กรณีพบสิ่งของมีค่าในบริเวณโรงแรม  ทางโรงแรมจะเก็บไว้เพื่อส่งคืนเจ้าของทรัพย์ที่สามารถแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้จริง  เป็นระยะเวลา 180 วัน หากเกินจำนวนวันดังกล่าว โรงแรมขอสงวนสิทธ์ ในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เก็บไว้นี้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้โรงแรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย/สูญหายของทรัพย์สินในระยะเวลาการเก็บรักษาสิ่งของดังกล่าว
 24. ขั้นตอนการจองห้องพัก
  • 21.1 แจ้งข้อมูลการเข้าพักผ่านระบบจองหน้าเวปไซด์ หรือโทรติดต่อ 098-824-2424 Email: Sale@irabbithotel.com
  • 21.2 ทางโรงแรมส่งหนังสือยืนยันการจอง เพื่อให้ผู้เข้าพักตรวจสอบรายละเอียดการจองให้ถูกต้อง
  • 21.3 ลูกค้าโอนชำระเงินมัดจำ และส่งหลักฐานการโอนเงินชำระเงินมัดจำการจองให้ทางโรงแรม
  • 21.4 โรงแรมส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินมัดจำการจองให้ลูกค้า
  • 21.5 ลูกค้าเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินมัดจำการจองเพื่อแสดงในวันเข้าพัก
  • 21.6 ลูกค้าสามารถยกเลิกการหรือเปลี่ยนแปลงการจอง 7 วันก่อนการเข้าพัก
  • 21.7 ลูกค้าได้รับค่ามัดจำคืนหลังหักค่าธรรมเนียมธนาคาร หลังจากโรงแรมได้ยืนยันการยกเลิก
 25. ข้อตกลงและสิทธิพิเศษต่างจากปกติ  เป็นการให้บริการต่อครั้งเท่านั้น
 26. ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามหรือมีความประสงค์อื่นใดเพิ่มเติม โรงแรมยินดีดูแลท่านอย่างเต็มความสามารถโปรดโทรแจ้งพนักงานส่วนต้อนรับ หมายเลข 098-824-2424
Book Now Call
Directions